ศูนย์บุคลากรทักษะสูง
(Strategic Talent Center-STC)

“บริการแนะนำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งเน้นการกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการวางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการฐานความรู้ โดยเฉพาอย่างยิ่งอุตสาหกรรม S-Curve 10 ประเภทซึ่งเป็นกิจการเป้าหมายของรัฐบาลจำเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ รวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ขึ้นเพื่อให้บริการแนะนำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งอำนวยความสะดวกผู้เชี่ยวชาญเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการของเรา


Multimedia


Links