1. แนวคิดการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายใหม่เป็นอย่างไร

อ่านต่อ

2. การกำหนดประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์ มีรูปแบบอย่างไร

อ่านต่อ

3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนแตกต่างจากเดิมอย่างไร

อ่านต่อ

4. ผู้เข้าข่ายผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายใหม่คือใคร และใช้หลักเกณฑ์ใดในการส่งเสริมการลงทุน

อ่านต่อ

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้การส่งเสริมสำหรับผู้ขอรับการส่งเสริมตามนโยบายใหม่เป็นอย่างไร

อ่านต่อ

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้เครื่องจักรในโครงการที่ขอรับการส่งเสริม

อ่านต่อ

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศเป็นอย่างไร

อ่านต่อ

8. การพิจารณาสภาพของเครื่องจักรในโครงการในแต่ละกรณีเป็นอย่างไร

อ่านต่อ

9. ระยะเวลาในการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เป็นอย่างไร

อ่านต่อ

10. การพิจารณานับให้เครื่องจักรเป็นเครื่องจักรในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม มีหลักเกณฑ์อย่างไร

อ่านต่อ