มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

1. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน ประชาชนและหน้าที่ราชการ
2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค
3. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้ารับผิดชอบบนพื้นฐานของความถูกต้อง