แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี BOI
แผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download PDF
แผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download PDF
แผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download PDF
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download PDF
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download PDF
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download PDF
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download PDF
แผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download PDF