รับข้อร้องเรียนออนไลน์

ทางศูนย์ฯ จะรีบดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ท่านร้องเรียนโดยเร็วที่สุด โดยข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป ข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตและการจัดซื้อจัดจ้าง