b b b b b b b
 
 
 
 
 
b รายงาน Country Profile สหภาพพม่าเป็นรายงานนำเสนอการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสหภาพพม่า สภาพทั่วไปของสหภาพพม่า สภาพทางเศรษฐกิจ, สภาพทางการเมือง, สภาพทางการเกษตร, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, การลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม, สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน, การค้าชายแดนไทยกับพม่า, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศักยภาพโลจิสติกส์ของสหภาพพม่า เป็นต้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า ที่ทางคณะทำงานโครงการฯสหภาพพม่าดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวม ข้อมูล นับแต่เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแก่ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่าและเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักธุรกิจไทย/นักลงทุนไทยรวมทั้งบุคคลอื่นที่สนใจของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเริ่มจะเข้าไปดำเนินธุรกิจกับสหภาพพม่า

b ทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนในสหภาพพม่าต่อไป