Chat
x
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu
e-Services
Get more information
FAQ
Find answers quickly
toggle menu

รูปภาพ แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวสารใหม่

BOI-banner-2019-thailand-plus-20191011.jpg Questionaire_1.jpg BOI-banner-2019-infographic-20190710.png
 • ทั้งหมด
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ
 • ข่าวบีโอไอ
 • กิจกรรม
 • กาารบรรยาย/คำกล่าว
 • ข่าวน่าสนใจ
 • ข่าวอื่นๆ

All

Press Release

Presentations/Speeches

Events

Interesting News

News From Our Network

View More

ภาพข่าวกิจกรรม

17 ต.ค. 2562 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการบีโอไอ บรรยายเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ให้แก่คณะนักธุรกิจเกาหลีและผู้เข้าร่วมการประชุมภาคธุรกิจกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี

11 ต.ค. 2562 นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1 บีโอไอ ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ให้คำปรึกษานักลงทุน ในกิจกรรมสัมมนา Tip & Mentoring ครั้งที่ 1

11 ต.ค. 2562 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทุนของอาเซียน ครั้งที่ 75 ณ เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

10 ต.ค. 2562 นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอและนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1 บีโอไอร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดโรงงาน บริษัท ไทยโอซูก้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

9 ต.ค. 2562 นางสาวกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน และนางสาวศัลยา อักษรมัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมงาน ASEAN INVESTMENT FORUM 2019 ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

View More

ร่วมงานกับเรา

ข่าวการรับสมัครข้าราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศข่าวการรับสมัครพนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการประกาศราคากลาง

ข่าวการประกาศราคากลาง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานให้บริการของบีโอไอ

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง
SMART Visa
กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลจีน
ศูนย์ข้อมูลข่าวอาเซียน
นโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

BOI ใสสะอาด
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือประชาชน
ICT Security Policy
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ช่องทางการช่วยเหลือ

คุณสามารถรับความช่วยเหลือผ่านทาง

Chat Room

Useful Links

Can help to go to the site as useful.

Chat Room

FAQ

Find answers quickly in official investment documents.

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader