Chat
x
toggle menu
toggle menu

Select Groups

All Group
 • All Group
 • นโยบายเเละมาตรการพิเศษในการส่งเสริม
 • การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • การออกบัตรส่งเสริม
 • การเปิดดำเนินการ
 • การเเก้ไขโครงการ
 • การดำเนินการอื่น ๆ
 • การรายงานความคืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)
 • การปฏิบัติหลังการได้รับการส่งเสริม
 • การยกเลิกบัตรส่งเสริม
 • เรื่องทั่วไป
 • การใช้สิทธิด้านที่ดิน
 • การใช้สิทธิด้านเครื่องจักร
 • การใช้สิทธิด้านช่างฝีมือ/ต่างด้าว
 • การใช้สิทธิด้านวัตถุดิบ
 • ประเภทกิจการ - การแพทย์
 • การใช้สิทธิด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ประเภทกิจการ - รถยนต์ไฟฟ้า
 • ประเภทกิจการ - ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) IPO และ TISO
 • ประเภทกิจการ - โรงแรม
 • ประเภทกิจการ - ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
 • ประเภทกิจการ - กิิจการผลิิตเครื่่องจัักร อุุปกรณ์์และชิ้นส่่วน
 • ประเภทกิจการ - กิิจการศููนย์์กระจายสิินค้้าระหว่่าง ประเทศด้้วยระบบที่่ทัันสมััย (IDC)
บริษัทมีเงื่อนไขการนำเข้าเครื่องจักรก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2557 และ บริษัทฯ ครบเปิดดำเนินการในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ปัจจุบันสอบถามจากผู้บริหารพบว่าไม่มีการนำเข้าเครื่องจักรอีกแล้ว และส่วนการเปิดดำเนินการทางผู้บริหารให้ขยายระยะเวลาการเปิดดำเนินการออกไปก่อน 1.บริษัทต้องทำอย่างไรต่อไปคะเกี่ยวกับเครื่องจักร ต้องแจ้งใครบ้าง 2.ส่วนเรื่องการเปิดดำเนินการ ทางบริษัทจะทำเรื่องขอขยาย ต้องทำอย่างไร และต้องล่างหน้าก่อนเท่าไร ถ้าขยายแล้ว ขยายได้กี่ปี และขยายได้กี่ครั้ง

1. เมื่อครบกำหนดนำเข้าเครื่องจักรแล้ว แต่บริษัทไม่ประสงค์จะขยายเวลานำเข้า เพราะเครื่องจักรเข้ามาครบแล้ว บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ แต่ถ้าเป็นกิจการผลิต ซึ่งปกติจะต้องนำเข้าแม่พิมพ์ หรืออะไหล่เครื่องจักรเข้ามาอีก ก็น่าจะขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรออกไปอีก เพราะสามารถนำมูลค่าแม่พิมพ์หรืออะไหล่มารวมคำนวณเป็นขนาดการลงทุนของโครงการ เพื่อคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีเงินนิติบุคคลได้

2. การขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร และระยะเวลาเปิดดำเนินการ สามารถขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารดังนี้ครับ หนังสือบริษัท เรื่อง ขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ไม่มีแบบฟอร์ม ร่างขึ้นได้เอง) รายการเอกสารหลักฐานที่ไประกอบการพิจารณาเรื่องการขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรแบบคำขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

สำเนาหนังสืออนุมัติให้ขยายเวลานำเขาเครื่องจักรครั้งล่าสุด เอกสารให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา และยื่นต่อสำนักบริหารการลงทุนที่รับผิดชอบโครงการของบริษัท

ใช้แบบฟอร์มคำขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว (F PM EX 06-02) ได้หรือเปล่า เอกสารที่ว่านี้โหลดมาทางอินเตอร์เน็ทค่ะสามารถกรอกแล้วพิมพ์ออกมาใช้ได้เลย แล้วเอกสารประกอบขอขยายเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียวมีอะไรบ้าง และต้องยื่นแบบคำขอล่วงหน้านานเท่าไร
การขอขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการเพียงอย่างเดียว โดยไม่ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร สามารถยื่นขอขยายได้ 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยใช้เอกสารดังนี้

- หนังสือบริษัท เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดดำเนินการ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ไม่มีแบบฟอร์ม ร่างขึ้นได้เอง)

- แบบรายการเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาตรวจสอบ

- แบบคําขอขยายเวลาเปิดดําเนินการ (F PM EX 06)

เอกสารข้างต้นสามารถ download เพื่อมาพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ส่วนระยะเวลาการพิจารณาของ BOI กำหนดไว้ไม่เกิน 36 วันทำการ จึงน่าจะยื่นเรื่องประมาณ 2 เดือนล่วงหน้า
กรณีที่ขายสินค้าให้เขตปลอดอากร (Free Zone) ใน invoice ต้องเปิดบิลขาย Vat7% หรือไม่ กรณีขายเป็น NON-BOI
เป็นคำถามที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร จึงขอให้สอบถามกับกรมสรรพากรโดยตรง
ขอสอบถามการควบคุมวัตถุดิบ ทั้งกรณีนำเข้าและซื้อในประเทศ ดังนี้ 1. ต้องแยก physical ของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นไหม (แยก warehouse หรือแยกบริเวณภายใน warehouse เดียวกัน) 2. ในทางบัญชีต้องแยกวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นของ BOI จาก Non-BOI ไหม เพราะเหมือนจะต้องยื่นให้กับทาง BOI ทุกปี 3. หากซื้อในประเทศ มีข้อกำหนดไหมว่าต้องซื้อกับใครได้บ้าง

1. วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิมาตรา 36 จะต้องแยกเก็บทางกายภาพ โดยต้องโดยไม่นำไปรวมกับวัตถุดิบที่ซื้อในประเทศ หรือชำระภาษี หรือใช้สิทธิอื่น แม้จะเป็นรายการวัตถุดิบเดียวกันก็ตาม เนื่องจากตามหลักการ วัตถุดิบที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี กับที่ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ไม่สามารถนำมาทดแทนกันได้ เช่น ไม่สามารถนำวัตถุดิบที่ยกเว้นภาษีไปจำหน่ายในประเทศก่อน จากนั้นจึงนำเข้าวัตถุดิบโดยชำระภาษี เพื่อมาทดแทน/ชดเชย ส่วนที่นำไปจำหน่ายในประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการแยกจัดเก็บให้ชัดเจน ไม่ปะปนกัน

2. ในทางบัญชี เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่ชำระภาษี กับยกเว้นภาษี ต้นทุนไม่เท่ากัน จึงเข้าใจว่าต้องแยกควบคุมด้วยเช่นกัน (ไม่ใช่ข้อกำหนดของ BOI แต่เป็นเรื่องหลักการทำบัญชี)

3. การซื้อวัตถุดิบ ทั้งกรณีนำเข้าและซื้อในประเทศ ไม่มีข้อกำหนดว่าจะต้องซื้อจากใคร

ประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการนำเข้าแม่พิมพ์จะออกเมื่อไหร่

การขยายเวลานำเข้าแม่พิมพ์ที่ไม่มีการผลิตในประเทศ ให้กับบริษัทที่สิ้นสุดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรไปแล้ว ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ที่ผ่านมา แม่พิมพ์ที่อนุญาตให้ขยายเวลานำเข้าตามบัญชี positive list จำกัดขอบเขตทำให้มีบริษัทที่ยื่นขอขยายเวลาไม่มากนัก นอกจากนี้กิจการในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถนำเข้าเครื่องจักรและแม่พิมพ์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม ตลอดจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์เกิดขึ้นในประเทศไทยมาก ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ BOI อาจจะไม่ขยาย

บริษัทกำลังเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอรับการส่งเสริม ในขณะเดียวกันก็กำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักร(ในประเทศ) มูลค่าของเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าติดตั้ง ค่าทอลองที่เกิดขึ้นก่อนขอรับการส่งเสริม สามารถนำมารวมเป็นมูลค่าเงินลงทุนเพื่อใช้สิทธิ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 31 หรือไม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 1,418

1. เครื่องจักร (ทั้งจากในและนอกประเทศ) ที่ซื้อมาก่อนวันยื่นคำขอรับการส่งเสริม จะนำมารวมเป็นเครื่องจักรในโครงการไม่ได้

2. หากต้องการใช้เครื่องจักรที่ซื้อมาก่อนวันยื่นคำขอรับส่งเสริม จะต้องระบุในคำขอรับการส่งเสริมด้วยว่า ได้มีการซื้อเครื่องจักรมาก่อนที่จะยื่นคำขอ และขอใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมด้วย

3. กรณีที่มีการระบุในคำขอ ตามข้อ 2 และยืนยันได้ว่าบริษัทไม่เคยใช้เครื่องจักรนั้นในเชิงพาณิชย์มาก่อน BOI จะอนุญาตให้ใช้เครื่องจักรนั้นในโครงการ โดยจะให้รวมมูลค่าของเครื่องจักรนั้นเป็นขนาดการลงทุนของโครงการ เพื่อคำนวณวงเงินยกเว้นภาษีตามมาตรา 31 ได้ด้วย

แต่ทั้งนี้ หากเป็นเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ก่อนยื่นคำขอรับส่งเสริม จะไม่ให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าตามมาตรา 28 หรือ 29 แม้ว่าจะอนุมัติให้ใช้ในโครงการได้ก็ตาม
ในกรณีที่บริษัทเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 4.3 ต้องการนำสินค้าจากประเทศมาเลเซียเข้ามาเป็นบริษัทในเครือ นำเข้ามาเก็บไว้ที่บริษัทและทำการตรวจเช็คและบรรจุใหม่เพื่อส่งขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในเขตประกอบการค้าเสรี (Free Zone) บริษัทสามารถดำเนินการนำเข้ามาโดยใช้สิทธิประโยชน์ BOI ได้หรือไม่ และถ้าเกิดไม่ได้บริษัทสามารถทำอย่างไรได้บ้าง สามารถแก้ไขโครงการได้หรือไม่

กรณีของโรงงานผลิต วัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยใช้สิทธิ ม.36 จะต้องนำไปผลิตเป็นสินค้าตามกรรมวิธีที่ได้รับส่งเสริมตามโครงการนั้นเท่านั้น หากต้องการทำธุรกิจเป็นการซื้อมาขายไป ต้องขอรับส่งเสริมเพิ่มอีก 1 โครงการ ในประเภท International Trading Center จึงจะใช้สิทธิ ม.36 เฉพาะเพื่อการส่งออกได้

ถ้าบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศแล้วนำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI บริษัทฯ เรา ตอนที่ตัวแทนจำหน่ายเรียกเก็บเงินค่าสินค้าต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหรือเปล่า เพราะตอนนำเข้ามาใช้สิทธิ BOI ของบริษัทฯ เราซึ่งไม่ได้ชำระทั้งอากรและภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว

เป็นคำถามที่นอกเหนือจากขอบเขตของ BOI จึงไม่สามารถให้คำตอบได้ ความเห็นส่วนตัวคิดว่า ตัวแทนจำหน่ายน่าจะต้องเรียกเก็บ VAT ด้วย เพราะเป็นการซื้อขายในประเทศ

การใช้สิทธิประโยชน์ตาม ม.28 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร เราจะต้องต่ออายุ ทุกๆ ปี ต่อได้ 3 ครั้ง เราจะเริ่มนับปีแรกว่าต้องต่อเมื่อใด ดูได้จากตรงไหน (บัตรส่งเสริม อนุมัติ เมื่อ 25 ก.พ.2557 )

หลักการคือ ระยะเวลานำเข้าเครื่องจักร จะอนุมัติให้เป็นเวลา 36 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริมวันที่ออกบัตรส่งเสริม ระบุอยู่ในหน้าสุดท้ายของบัตรส่งเสริม ส่วนวันที่สิ้นสุดนำเข้าเครื่องจักร ระบุในข้อ 1.1 ของเงื่อนไขเฉพาะโครงการ (ในหน้าที่ 6 หรือ 7 ในบัตรส่งเสริม) แต่หากมีการอนุมัติให้ขยายเวลานำเข้า จะระบุในเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม

ที่หน้า 7 ระบุไว้ว่าเครื่องจักรต้องนำเข้าภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แสดงว่าเราไม่ต้องต่อทุกปีใช่ไหม จนกว่าจะถึง 25 สิงหาคม 2559 ใช่ไหม

ถูกต้องครับ สามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 25 ส.ค. 2559 และเมื่อใกล้จะครบกำหนดเวลา หากยังนำเครื่องจักรเข้ามาไม่ครบ ก็ค่อยยื่นขอขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร

ขอทราบความหมายของข้อความในหนังสือสั่งปล่อยที่บอกว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ใช้หนังสือสำนักงานค้ำประกันและถอนค้ำประกัน จากคำถามการซื้อสินค้ากับ Supplier ในประเทศแล้วบริษัทเราเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาเข้าและใช้สิทธิ์ BOI เรา เมื่อเรานำมาประกอบและส่งออกไปก็นำเอกสารมาตัดบัญชีปกติ เลยสงสัยว่าทาง Supplier ในประเทศยังต้องเรียกเก็บ Vat 7% อีก

1. ก่อนที่จะเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในปี 2535 ประเทศไทยใช้ระบบภาษีการค้า ซึ่งในสมัยนั้น BOI มีอำนาจในการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้า สำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อผลิตส่งออก แต่หลังจากเปลี่ยนระบบภาษีการค้าเป็น VAT พรบ.ส่งเสริมการลงทุน ไม่ได้ให้อำนาจ BOI ในการยกเว้น VAT

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้ประกอบการ อธิบดีกรมสรรพากรจึงออกประกาศให้สามารถใช้หนังสือสั่งปล่อยของ BOI ในการค้ำประกันและถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ผู้ประกอบการจึงไม่ต้องชำระ VAT

2. กรณีที่สอบถาม ประเด็นอยู่ที่ว่า กรณีที่เป็นเคสทั่วไป ผู้ซื้อจะมีภาระต้องชำระ VAT ทั้ง 2 ทางหรือไม่ คือ ทั้งการซื้อในประเทศจากตัวแทนจำหน่าย และจากการผ่านพิธีการศุลกากร ... แต่เนื่องจากไม่ใช่เป็นคำถามในกรอบ BOI จึงไม่สามารถให้คำตอบในส่วนนี้ได้ แต่ไม่ว่าข้อสรุปจะเป็นอย่างไร สิทธิการยกเว้นภาษีอากรจาก BOI สามารถใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมเป็นผู้นำเข้าโดยตรงเท่านั้น

บริษัทจะซื้อวัตถุดิบที่อยู่ในเขต Free Zone โดยใช้สิทธิบีโอไอ บริษัทฯจะต้องทำอย่างไรบ้าง (คลังสินค้าผู้ผลิตอยู่ในเขตFree Zone)

A (BOI) ซื้อวัตถุดิบจาก B (ฟรีโซน) ถือเป็นการนำเข้ามาในประเทศ ในวันที่ของออกจากฟรีโซน ซึ่งต้องทำใบขนสินค้า โดย A(BOI) สามารถยื่นขอสั่งปล่อยวัตถุดิบต่อ BOI เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบดังกล่าว ได้เช่นเดียวกับกรณีที่นำเข้าจากต่างประเทศ

การขยายเวลาการนำเข้าเครื่องจักร ม .28 ดูได้จากไหนว่าเราต้องขอขยายเมื่อใด

ระยะเวลาสิ้นสุดการนำเข้าเครื่องจักร จะระบุไว้ในบัตรส่งเสริม ในข้อ 1.1 ของเงื่อนไขเฉพาะโครงการ (ประมาณหน้าที่ 6 หรือ 7 ในบัตรส่งเสริม) การขยายเวลา ควรยื่นเรื่องก่อนวันสิ้นสุด ประมาณ 1-1.5 เดือน

เมื่อได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา จะต้องนำบัตรส่งเสริมไปที่ BOI เพื่อให้เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม ดังนั้น การตรวจสอบวันสิ้นสุดการนำเข้าเครื่องจักรในครั้งต่อๆไป ให้ดูจากเอกสารแนบท้ายบัตรส่งเสริม

เนื่องจาก บ. ได้ทำการเปิดกิจการกับ BOI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบ. จะต้องทำการยื่นเรื่องขอขยายเวลานำเข้าอีกหรือไม่

การอนุมัติขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาได้ครบถ้วนตามกำลังผลิตและกรรมวิธีผลิตที่ได้รับส่งเสริม ดังนั้น เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติเปิดดำเนินการจาก BOI แล้ว ก็เป็นการแสดงว่า บริษัทได้นำเครื่องจักรเข้ามาครบถ้วนแล้ว จึงไม่สามารถขยายเวลานำเข้าได้อีก ยกเว้นกรณีที่มีการประกาศไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เครื่องจักรในกิจการเครื่องไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเครื่องจักรที่ใช้ขจัดหรือป้องกันมลภาวะแวดล้อม จะสามารถนำเข้าได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม ปล. เข้าใจว่า คำว่า "เปิดกิจการกับ BOI " ที่คุณเขียน คือ การได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการจาก BOI

ในกรณีที่บริษัทเป็น BOI ซื้อวัตถุดิบจาก Vender ในประเทศที่ใช้สิทธิ Form E และอยู่ในเขต Free Zone มาเพื่อผลิตสินค้าขายให้กับลูกค้าที่มีสิทธิ BOI และไม่มีสิทธิ BOI บริษัทจะสามารถใช้สิทธิ BOI ได้ไหม เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียอากรขาเข้า

นำเข้า -> A (Free Zone / Form E) -> B (BOI) -> C (BOI หรือ Non-BOI) -> จำหน่ายในประเทศ หรือส่งออก

1.ถ้าวัตถุดิบที่ B ซื้อจาก A ถูกนำไปผลิตส่งออก B ก็สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรในวันที่นำเข้าจาก Free Zone ได้ตามปกติ

2.แต่ถ้าถูกนำไปผลิตจำหน่ายในประเทศ ภาระภาษีจะตกอยู่กับ B ตามสภาพวัตถุดิบ และอัตราอากรขาเข้า ณ วันที่นำออกมาจาก Free Zone

3.ส่วนอากรขาเข้าในวันที่นำออกมาจาก Free Zone จะเป็นอัตราเท่าใดนั้น Admin ไม่ทราบ แต่คิดว่าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นรายการเดียวกับที่ A นำเข้าไปใน Free Zone โดยใช้สิทธิ Form E ก็น่าจะเป็นอัตราเดียวกัน แต่หากวัตถุดิบนั้นมีการแปรรูปใน Free Zone แล้วจึงนำเข้ามา ก็น่าจะกลายเป็นอัตราตามพิกัดปกติของสินค้าที่แปรรูปแล้ว

เนื่องจากเป็นคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานในส่วนของ BOI โดยตรง จึงควรตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง

การสลักหลังใบขนในการโอนสิทธิ์ คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น B(ผู้ส่งออกทางตรง) ทำการสลักหลังในใบขนโอนให้กับA(ผู้ส่งออกทางอ้อม) เป็นต้น

การสลักหลังใบขน เข้าใจว่าหมายถึงการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เช่น การบันทึกรับการบรรทุก ว่าตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้องเป็นที่พอใจ ฯลฯ เป็นต้น

ส่วนการที่ผู้ส่งออกจะโอนสิทธิ์การตัดบัญชีตามใบขนให้กับผู้อื่น เข้าใจว่าต้องเป็นการบันทึกในระบบว่าเป็นใบขนประเภท BOI และบันทึกชื่อ Vendor ที่จะโอนสิทธิ์การตัดบัญชีให้ในระบบ แต่ถ้าผู้ส่งออก (B) เป็น BOI และ Vendor (A) ก็เป็น BOI เหมือนกัน จะให้ผู้ส่งออกตัดบัญชีตามสูตร และออก Report-V ให้กับ Vendor

ดังนั้นเราควรจะทำการขยายไว้ก่อนดีกว่าใช่หรือไม่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะมีการนำเข้าเครื่องจักรมาอีกหรือไม่ และถ้าเป็นการนำเข้าวัตถุดิบ เมื่อบริษัทได้เปิดดำเนินกิจการแล้ว เรายังต้องขอขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบอีกหรือไม่

1.หากยังนำเข้าเครื่องจักรไม่ครบ จะต้องขอขยายระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรและระยะเวลาเปิดดำเนินการ

2.หากนำเครื่องจักรเข้ามาครบหรือเกือบครบ จะขอเปิดดำเนินการ หรือจะขอขยายระยะนำเข้าเครื่องจักรออกไปก่อนก็ได้ เผื่ออาจจำเป็นต้องปรับปรุงสายการผลิตโดยนำเข้าเครื่องจักรบางส่วนเข้ามาในระยะอันใกล้

3.หากนำเครื่องจักรเข้ามาเกิน และจะผลิตเกินกว่าบัตรส่งเสริม ควรขอเปิดดำเนินการ เพื่อให้กำลังผลิตในส่วนที่เกินจากบัตรส่งเสริม สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ด้วย

ณ ตอนนี้บริษัท มี 3 บัตรส่งเสริม ที่รอยื่นขอขยายเวลานำเข้าแม่พิมพ์ ซึ่งหมดอายุการนำเข้าเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2556 โทรสอบถามเจ้าหน้าที่แจ้งว่ารอประกาศก่อน ไม่ทราบว่าจะยื่นเรื่องได้เมื่อไหร่

ประกาศคณะกรรมการ ที่ 5/2556 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าแม่พิมพ์ที่ยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แม้จะโครงการนั้นจะสิ้นสุดระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรไปแล้วก็ตาม

ประกาศดังกล่าวเป็นอำนาจคณะกรรมการ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานและกรรมการ แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้ครบวาระไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ก่อนที่จะมีการยุบสภา ดังนั้น คณะกรรมการชุดเก่าจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรักษาการได้ ต้องรอให้มีนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้

ในอดีตที่ผ่านมา กรณีที่มีการออกประกาศล่าช้าด้วยเหตุผลภายใน เช่น วาระการประชุมมีมาก จนทำให้ต้องเลื่อนการพิจารณาบางเรื่องออกไปก่อน แต่เมื่อกรรมการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว ก็มักจะให้มีผลย้อนหลังต่อเนื่องจากประกาศเดิม เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ประกอบการ

แต่ในกรณีนี้ เนื่องจากคณะกรรมการครบวาระไปก่อนหน้านั้นแล้ว และเรื่องนี้อาจจะไม่ได้บรรจุในวาระค้างพิจารณา (ข้อมูลไม่ยืนยัน) ดังนั้น แม้ว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ในอีก 1-2 เดือนหน้า แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะมีการขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าแม่พิมพ์ต่อไปอีกหรือไม่ รวมถึงจะขยายย้อนหลังให้ต่อจากวันครบกำหนดเดิม คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 หรือไม่ โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหม่

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจการที่ยังมีระยะเวลานำเข้าเครื่องจักรเหลืออยู่ และกิจการในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดระยะเวลาที่ได้รับส่งเสริม ยังคงสามารถนำเข้าแม่พิมพ์ได้ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม

ประกาศตาม ป.5/2562 เปิดให้ยื่นคำขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่ม 1 เมษายน ต้องเข้าเว็บอะไรหรอคะ

1. การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ให้เข้าจากหน้าเว็บ e-service ของ BOI : https://www.boi.go.th/un/boi_online_services_form

2. หลังจากได้รับอนุมัติ จะต้องนำบัตรส่งเสริมไปแก้ไขเอกสารแนบท้ายบัตร จากนั้นยื่นเรื่องต่อสมาคม IC เพื่อขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบในฐานข้อมูล RMTS ตามขั้นตอนที่ปฏิบัติอยู่เดิม

ขอสอบถามเพิ่มเติม ถ้าบริษัทจะยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบ แต่เมื่อเข้าระบบขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบแล้ว ระบบแจ้งว่ามีใบขนค้างยังไม่ตัดบัญชีเกิน 1 ปี (เป็นใบขนสินค้าขาออกที่บริษัทส่งส่วนสูญเสีย (นอกสูตร) ออกไปต่างประเทศ) ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุมัติตัดบัญชีกับสำนักงานฯ และยื่นขอปรับยอดกับ IC เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อที่จะสามารถยื่นขอขยายระยะเวลานำเข้าวัตถุดิบต่อไปได้

กรณีการขอขยายเวลาวัตถุดิบ แต่ติดปัญหาว่า มีใบขนขาออกเกิน 1 ปีค้างอยู่ในระบบ แต่บริษัทไม่ต้องการนำใบขนนั้นมาตัดบัญชี (รวมถึงกรณีเป็นใบขนส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศตามที่สอบถามครั้งนี้) บริษัทจะต้องยืนยันการไม่ใช้สิทธิตัดบัญชีของใบขนฉบับนั้นๆ (ซึ่งระบบจะล็อคไม่ให้นำใบขนนั้นมาตัดบัญชีในภายหลังได้อีก)

ขั้นตอนดำเนินการ คือ เข้าไปที่เว็บ IC Online System และเลือกเมนู ตัดบัญชีวัตถุดิบ / ส่งข้อมูลยื่นความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชี

จากนั้นส่งไฟล์ยื่นความจำนงการใช้ใบขนตัดบัญชี โดยระบุในช่อง "ยืนยันสถานะใบขนขาออก" เป็นเลข 3 สำหรับใบขนที่ไม่ต้องการใช้สิทธิตัดบัญชี

ซึ่งเมื่อระบบประมวลผลเสร็จ และไม่มีใบขนเกิน 1 ปีค้างในระบบแล้ว ก็จะสามารถยื่นขอขยายเวลาวัตถุดิบได้ต่อไป

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader

Site map