แนะนำผู้เชี่ยวชาญ


ศูนย์ STC ให้บริการแนะนำบุคลากรทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน โดยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากหน่วยงานในเครือข่าย เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ กดที่นี่

ขั้นตอนการให้บริการแนะนำผู้เชี่ยวชาญ
  1. ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับข้อมูลผู้เชี่ยวชาญไทย/ต่างชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th/stc
  2. STC ส่ง Requirement ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (2 วันทำการ)
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไปยัง STC (ภายใน 15 วันทำการ)
  4. STC บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแนะนำลงในฐานข้อมูล
  5. STC ส่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ประกอบการที่ร้องขอ
  6. STC ติดตามผล