Presentation การประชุมเรื่อง"การส่งเสริมการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ"เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น