มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

555 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ10900

 

โทรศัพท์ : 0 2537 8111 ต่อ 1080, 1206, 1085
โทรสาร : 0 2537 8129

 

E-mail : person@boi.go.th

 

หรือกรอกข้อร้องเรียนผ่านทาง
Website : http://www.boi.go.th/index.php?page=complain

 

หากท่านพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ สามารถร้องเรียนมาได้ ตามที่ติดต่อข้างต้น