v v v v v v v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baa การค้าระหว่างลาว – ไทย

b ประเทศไทย และลาว มีอาณาเขตที่ติดต่อกันเป็นระยะยาว ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศมีการขยายตัวทุกปี โดยส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านแดน ในปี 2551 ซึ่งมีมูลค่าการค้าทั้งหมด 2,388.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.12 จากปี 2550 โดยแบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยทั้งหมด 1,776.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมูลค่าการส่งออกสินค้ามาประเทศไทยทั้งหมด 612.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.47 และ 30.34 จากปี 2550 ตามลำดับ ทำให้มีมูลค่าการค้าขาดดุล 1,163.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ตารางที่ 4  สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศลาว กับ ไทย ตั้งปี 2548 – 2551


รายการ

มูลค่า :ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราขยายตัว (%)

2548

2549

2550

2551

2548

2549

2550

2551

มูลค่าการค้า

999.39

1,532.32

1,781.13

2,388.82

45.31

53.32

16.24

34.12

การส่งออก

224.36

515.77

470.04

612.66

96.39

129.89

-8.87

30.34

การนำเข้า

775.04

1,016.55

1,311.09

1,776.16

32.91

31.16

28.97

35.47

ดุลการค้า

550.68

500.78

841.05

1,163.49

-

-

-

-

ที่มา  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

แผนภาพที่ 5 สรุปข้อมูลการค้าระหว่างประเทศลาว กับ ไทย ตั้งปี 2548 – 2551

ที่มา  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

bสำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญของ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทยนั้นได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและพลาสติก คิดเป็นมูลค่า 354.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.91 จากปี 2550 รองลงมาได้แก่เชื้อเพลิงอื่นๆ มีมูลค่า 109.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.34 จากปีที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวในปี 2551 มากที่สุด ได้แก่ รถยนต์นั่ง โดยมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 1,915.86 จากปีที่ผ่านมา ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 6 สินค้าส่งออก 20 อันแรกของสปป.ลาว สู่ไทย ตั้งแต่ปี 2548 – 2551

ที่

ชื่อสินค้า

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการขยายตัว (%)

2548

2549

2550

2551

2548

2549

2550

2551

1

สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะ
และพลาสติก

49.2

214.4

286.0

354.4

1,582.18

336.14

33.39

23.91

2

เชื้อเพลิงอื่น ๆ

61.3

172.8

76.1

109.1

-

182.05

-55.97

43.34

3

ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์

80.3

81.7

60.0

63.5

-2.15

1.72

-26.59

5.81

4

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

10.6

17.3

9.7

18.4

21.92

62.85

-43.92

89.23

5

ลวดและสายเคเบิล

0.3

0.1

5.3

9.3

-78.34

-62.76

4,829.41

75.31

6

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำ
จากผักและผลไม้

3.0

3.1

2.5

8.8

31.13

1.95

-20.31

254.68

7

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

0.2

0.4

4.6

8.8

-71.72

140.66

1,163.68

91.02

8

ถ่านหิน

4.0

4.0

6.6

8.3

25.35

0.62

63.81

24.88

9

รถยนต์นั่ง

-

0.1

0.3

6.6

-

-

185.76

1,915.86

10

เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

1.7

4.2

4.7

4.9

-22.45

138.87

12.31

4.64

11

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

1.0

1.5

2.5

3.0

112.73

47.88

66.44

18.96

12

ผลิตภัณฑ์โลหะ

-

-

0.2

2.9

5,433.33

-72.89

4,200.00

1,422.43

13

ยานพาหนะอื่น ๆ

-

0.1

0.8

2.9

-

-

1,333.22

256.00

14

เครื่องมือ เครื่องใช้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์

0.3

-

0.1

2.3

103.43

-87.73

293.73

1,641.24

15

รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก

-

0.2

2.6

1.9

-

-

1,437.98

-27.28

16

แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่

0.6

0.8

0.6

1.3

-1.66

33.83

-17.69

101.61

17

ด้ายและเส้นใย

0.5

0.5

0.1

1.0

6.44

-5.16

-69.93

591.54

18

สิ่งพิมพ์

-

0.9

0.5

0.8

3,550.00

2,039.04

-45.60

58.70

19

เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ

0.1

0.6

0.7

0.8

9.99

291.26

21.58

11.41

20

เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

0.2

0.2

0.8

0.6

-75.56

20.69

222.87

-26.43

รวม 20 รายการ

213.4

502.9

464.7

609.3

99.68

135.66

-7.58

31.10

อื่น ๆ

 11.0

12.9

5.3

3.4

48.70

17.52

-58.86

-39.95

รวมทั้งสิ้น

224.4

515.8

470.0

612.7

96.38

129.89

-8.87

30.34

ที่มา  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

bสำหรับในปี 2551 สินค้าที่ สปป.ลาว นำเข้าที่จากประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป มีมูลค่าถึง 395.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.46 ของปีที่ผ่านมา รองลงมา ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ มีมูลค่า 187.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอบละ 35.52 จากปีที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าขยายมากที่สุดจากปี 2550 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม โดยมีมูลค่า 22.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,370.57 จากปีที่ผ่านมา แสดงรายละเอียดได้ตามตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สินค้า 20 อันแรกของสปป.ลาว ที่นำเข้า จากไทย ตั้งแต่ปี 2548 – 2551

ที่

ชื่อสินค้า

มูลค่า : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อัตราการขยายตัว (%)

2548

2549

2550

2551

2548

2549

2550

2551

1

น้ำมันสำเร็จรูป

164.7

223.3

276.0

395.9

47.53

35.55

23.62

43.46

2

รถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบ

62.1

98.6

138.6

187.8

99.52

58.97

40.50

35.52

3

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

45.8

70.5

100.7

158.8

12.46

54.00

42.89

57.70

4

เครื่องจักรและส่วน
ประกอบของเครื่องจักร

31.1

46.4

82.0

104.9

68.62

49.24

76.56

27.95

5

ผ้าผืน

57.5

55.0

55.9

69.3

30.72

-4.44

1.73

23.95

6

เคมีภัณฑ์

33.1

35.3

39.9

59.3

51.70

6.57

13.04

45.58

7

ยานพาหนะอื่น ๆ และ
ส่วนประกอบ

21.2

24.9

40.2

46.6

78.47

17.25

61.75

15.87

8

เครื่องดื่ม

16.6

18.2

30.9

41.4

8.87

9.93

69.31

34.09

9

เครื่องสำอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว

18.4

20.3

28.9

37.1

30.52

10.29

41.95

28.37

10

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

11.9

14.7

23.1

31.7

-7.86

23.68

57.09

37.22

11

ปูนซิเมนต์

10.8

21.2

24.4

30.2

6.43

95.65

15.11

23.47

12

ผลิตภัณฑ์ยาง

12.3

17.1

24.0

27.3

17.07

39.25

40.20

13.50

13

ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

1.1

1.5

1.5

22.2

50.63

32.36

1.56

1,370.57

14

ผลิตภัณฑ์เซรามิก

9.3

12.5

15.5

21.2

16.61

33.86

23.96

36.84

15

เม็ดพลาสติก

11.1

12.0

16.9

20.2

43.56

7.54

40.97

19.95

16

กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ

8.5

11.2

11.4

17.0

30.05

31.78

1.45

49.60

17

ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและ
อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

12.8

12.0

12.5

16.8

39.69

-5.83

3.82

34.79

18

น้ำตาลทราย

12.2

20.3

8.0

16.6

39.69

-5.83

3.82

34.79

19

ตู้เย้น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบ

9.4

11.8

15.7

15.9

8.67

25.48

33.37

0.78

20

นมและผลิตภัณฑ์นม

9.7

9.4

13.1

15.7

29.47

-2.55

38.81

19.69

รวม 20 รายการ

559.7

736.4

959.3

1,335.9

37.06

31.55

30.27

39.26

อื่น ๆ

215.3

280.2

351.8

440.3

23.20

30.14

25.57

25.13

รวมทั้งสิ้น

775.0

1,016.6

1,311.1

1,776.2

32.91

31.16

28.97

35.47

ที่มา  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

bทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2552 สปป.ลาว และไทยมีมูลค่าการค้า 500.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แบ่งเป็นมูลค่าการนำเข้าสินค้าไทยสู่ สปป.ลาว มีมูลค่า 393.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 4.19 ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้ามาไทย มีมูลค่า 106.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 27.19 โดยสปป.ลาว ขาดดุลการค้า 287.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 8.52 ซึ่งสามารถแสดงมูลค่าสินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญได้ดังนี้

ตารางที่ 8  แสดงมูลค่าสินค้าส่งออก 10 อันดับแรกของสปป.ลาว ไปประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม  2552

ที่

ชื่อสินค้า

มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราขยายตัว (%)

สัดส่วน (%)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1

สินแร่โลหะอื่นๆ และ
ผลิตภัณฑ์

17.65

15.84

18.83

-0.92

-10.30

18.90

50.49

47.53

49.44

2

เชื้อเพลิงอื่น ๆ

8.37

6.46

6.33

-20.58

-22.88

-2.00

23.95

19.39

16.62

3

ไม้ซุง ไม้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์

4.01

4.71

6.32

5.52

17.49

34.09

11.47

14.15

16.59

4

พืชและผลิตภัณฑ์พืช

2.57

4.34

3.13

-39.70

68.94

-27.93

7.35

13.02

8.21

5

ถ่านหิน

0.28

-

0.76

-63.77

-99.75

109,985.7

0.81

-

1.99

6

รถยนต์นั่ง

-

0.38

0.63

-57.41

16,534.78

63.54

0.01

1.15

1.64

7

เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

0.27

0.05

0.54

-71.79

-83.20

1,071.74

0.78

0.14

1.42

8

ลวดและสายเคเบิล

0.17

0.23

0.38

-42.29

32.97

61.56

0.50

0.70

0.99

9

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่ง
ที่ทำจากผักผลไม้

0.63

0.41

0.33

26.23

-36.03

-19.38

1.81

1.22

0.86

10

เครื่องจักรไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ

0.05

0.07

0.18

-67.88

39.96

150.56

0.15

0.22

0.47

รวม 10 รายการ

34.0

32.5

37.4

-13.08

-17.01

15.15

97.31

97.51

98.23

อื่น ๆ

0.94

0.83

0.67

-39.07

-46.19

-18.80

2.69

2.49

1.77

รวมทั้งสิ้น

39.97

33.32

38.08

-14.06

-4.72

14.31

100.0

100.0

100.0

ที่มา  :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

baa การค้าชายแดนระหว่าง สปป.ลาว และไทย

bสปป.ลาว และไทยมีพรมแดนที่เชื่อมต่อติดกันเป็นระยะประมาณ 1,810 กิโลเมตร แบ่งเป็นพรมแดนทางบก 702 กิโลเมตร และพรมแดนทางน้ำ 1,108 กิโลเมตร จากการที่มีพรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทางที่ยาวนั้นทำให้ปริมาณการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ทั้งนี้ การค้าชายแดน(1) หมายถึง การค้าที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของประชาชน หรือผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด อำเภอ หมู่บ้าน ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน การค้าชายแดนลาว – ไทย สามารถแบ่งได้ออกเป็นสองประเภท คือ

  1. การค้าในระบบ หมายถึง การค้าที่นำสินค้าเข้าออกตามชายแดน โดยผ่านพิธีศุลกากร
  2. การค้านอกระบบ หมายถึง การลักลอบค้าขาย โดยอาศัยช่องทางความสะดวกของภูมิประเทศ โดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร

จุดการค้าและเส้นทางการค้าชายแดนไทย-ลาว มีแนวเขตแดนซึ่งใช้เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดชายแดน คือ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม เลย น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย พิษณุโลก และอำนาจเจริญ โดยผ่านช่องทางการค้าชายแดนจำนวน 40 แห่ง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 14 แห่ง จุดผ่านแดนชั่วคราว 1 แห่ง และจุดผ่อนปรน 25 แห่ง ดังนี้

(1) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

baa จุดผ่านแดนถาวร มี 14 แห่ง ได้แก่

ba ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บ้านเหล่าจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย- เมืองหาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์

ba ด่านท่าเสด็จ ท่าเรือหายโศก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - ด่านท่าเดื่อ เมืองหาดทรายฟอง

ba ด่านบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย-เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ (เส้นทางไปเวียดนาม ตามถนนหมายเลข 8)

ba ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี-บ้านวังเต่า เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

ba ด่านบ้านปากแซง กิ่งอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี-บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน

ba ด่านอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม - เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

ba ด่านอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร - เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต

ba ด่านอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

ba ด่านอำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย - เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

ba ด่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย - เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี

ba ด่านบ้านเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย - เมืองสานะคาม  แขวงเวียงจันทน์

ba ด่านบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย – บ้านวัง เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์

ba ด่านบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย – บ้านเมืองหม้อ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุรี

ba ด่านบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน – บ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี

baaจุดผ่านแดนชั่วคราว มีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้
หมู่ที่ 3  ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม - เมืองหินปูน แขวงคำม่วน

baa จุดผ่อนปรน มีจำนวน 25 แห่ง ดังนี้

baaจังหวัดเชียงราย มี 6 แห่ง

ba บ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว กิ่งอำเภอเวียงแก่น - บ้านด่าน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

ba บ้านร่มโพธิ์ทอง (เลาเจอ) หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง - บ้านปางไฮ เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี

ba บ้านสวนดอก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน – บ้านสีเมืองงาม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

ba บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน - บ้านเมืองมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว (เป็นจุดผ่อนปรนระหว่างไทย -

พม่า ด้วย)

ba บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย – บ้านดอยแดง เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

ba บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย – บ้านครกหลวง-บ้านปากติน เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

baa จังหวัดพะเยา มี 1 แห่ง

ba บ้านฮวก ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง - บ้านปางมอน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี

baaจังหวัดน่าน มี 2 แห่ง

ba บ้านห้วยสะแตง ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง - บ้านป่าหว้าน เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี

ba บ้านใหม่ชายแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว-บ้านเตสอง เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี

baaจังหวัดอุตรดิตถ์ มี 2 แห่ง

ba บ้านห้วยต่าง ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก–บ้านขอนแก่น เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี

ba บ้านภูดู่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก - บ้านผาแก้ง (บ้านบวมลาว) เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี

baaจังหวัดเลย มี 2 แห่ง

ba บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว - บ้านเหมืองแพร่ เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี

ba บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย - เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุรี

baaจังหวัดนครพนม มี 3 แห่ง

ba ด่านศุลกากร อำเภอท่าอุเทน - บ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน

ba บ้านดอนแพง ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง - บ้านบุ่งกวาง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ

ba บ้านหนาดท่า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง - บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

baaจังหวัดอุบลราชธาน มี 4 แห่ง

ba อำเภอเขมราฐ - บ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต

ba บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร - บ้านหนองแสง บ้านกะลา บ้านดอนเฮือ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน

ba บ้านด่านเก่า ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม - บ้านสีสัมพัน เมืองชะนะสมบูน แขวงจำปาสัก

ba บ้านหนองแสง (บริเวณช่องตาอุ) ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก - บ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก

baaจังหวัดหนองคาย มี 5 แห่ง

ba บ้านเปงจาน ตำบลโพนแพง กิ่งอำเภอรัตนวาปี - บ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ

ba บ้านบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า - บ้านปากกะดิ่ง เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ

ba หมู่ที่ 1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย – บ้านโดนใต้ เมืองปากงึม นครหลวงเวียงจันทน์

ba บ้านห้วยคาด หมู่ที่ 5 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด – บ้านทวย เมืองท่าพระบาท แขวงบอลิคำไซ

ba บ้านหม้อ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย – ท่าเรือเก้าเลี้ยว บ้านด่านคำ เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์

ตารางที่ 9  แสดงมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรไทย – ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2551*

2552**

มูลค่าการค้า

20,613.2

22,612.4

25,627.1

48,756.5

60,715.5

55,841.2

15,192.4

10,170.1

% +/-

-

9.7

13.3

90.3

24.5

28.42

-

-33.1

ส่งออก

16,562.3

18,013.0

20,691.3

36,187.3

43,484.3

55,841.2

11,846.0

7,941.6

 % +/-

-

8.8

14.9

74.9

20.2

28.42

-

-33.0

   - หนองคาย

7,206.0

7,100.3

7,379.6

18,318.4

23,729.9

29,071.8

6,807.8

4,552.1

      % +/-

-

-1.5

3.9

148.2

29.5

22.51

-

-33.1

   - บึงกาฬ

1,447.6

1,651.1

2,018.9

3,125.6

4,711.3

4,597.4

1,245.2

836.4

      % +/-

-

14.1

22.3

54.8

50.7

-2.42

-

32.8

   - นครพนม

1,385.6

1,088.8

2,419.0

3,766.9

3,697.4

4,105.1

559.8

383.4

      % +/-

-

-21.4

122.2

55.7

-1.8

11.03

-

-31.5

   - มุกดาหาร

3,722.4

5,287.5

5,372.2

6,418.6

6,346.5

10,298.0

1,578.2

1,064.7

      % +/-

-

42.0

1.6

19.5

-1.1

62.26

-

-32.5

   - พิบูลมังสาหาร

1,728.9

1,874.7

2,195.2

2,838.0

3,329.3

5,129.3

1,141.2

762.1

      % +/-

-

8.4

17.1

29.3

17.3

54.07

-

-33.2

    - เขมราฐ

596.2

355.0

344.0

413.0

385.5

637.7

186.6

129.2

      % +/-

-

-40.5

-3.1

20.1

-6.7

65.42

-

-30.8

   - ท่าลี่

321.4

492.3

672.7

795.7

877.6

1,449.7

219.2

145.4

      % +/-

-

53.2

36.6

18.3

10.3

65.18

-

-33.7

   - เชียงคาน

154.4

163.3

289.7

511.0

406.7

552.0

108.0

68.3

      % +/-

-

5.8

77.4

76.4

-20.4

35.73

-

-36.8

   - หนองคาย

807.9

1,150.0

1,165.4

1,506.9

1,560.4

2,052.6

412.4

278.8

      % +/-

-

42.3

1.3

29.3

3.6

31.54

-

-32.4

   - บึงกาฬ

163.9

121.0

95.4

358.0

601.2

519.2

78.3

55.7

      % +/-

-

-26.2

-21.2

275.3

67.9

-13.64

-

-28.9

   - นครพนม

523.5

871.2

635.6

505.4

753.7

1,270.4

194.9

133.8

      % +/-

-

66.4

-27.0

-20.5

49.1

68.56

-

-31.3

   - มุกดาหาร

740.7

619.8

954.9

6,531.4

12,654.4

13,738.7

2,042.6

1,337.6

      % +/-

-

-16.3

54.1

584.0

93.7

8.57

-

-34.5

   - พิบูลมังสาหาร

1,315.6

1,052.6

1,164.7

2,545.9

661.6

770.1

188.9

115.4

      % +/-

-

-20.0

10.6

118.6

-74.0

16.39

-

-38.9

    - เขมราฐ

141.3

115.5

44.1

42.6

20.1

79.9

33.5

22.4

      % +/-

-

-18.3

-61.8

-3.4

-52.8

297.51

-

-33.1

   - ท่าลี่

219.3

444.7

649.4

913.1

896.2

861.6

326.7

239.4

      % +/-

-

102.8

46.0

40.6

-1.9

-3.86

-

-26.7

   - เชียงคาน

138.7

224.5

226.2

166.1

83.7

71.9

69.1

45.4

      % +/-

-

61.9

0.8

-26.6

-49.6

-14.098

-

-34.3

ดุลการค้า

12,511.5

13,413.6

15,755.5

23,618.0

26,253.1

36,476.8

5,713.1

8,499.6

% +/-

-

7.2

17.5

49.9

11.2

38.94

-

48.8

หน่วย : ล้านบาท
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ              *  มูลค่าการค้าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2551
                                **  มูลค่าการค้าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2552 และเปรียบเทียบร้อยละของการเปลี่ยนแปลงกับช่วงเดือนกันของปี 2551

bมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 – 2551 โดยมูลค่าการค้าของปี 2551 มีมูลค่าถึง 75,205.6 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.87 จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามาโดยตลอด โดยในปี 2551 เกินดุลการค้า 36,476.8 เพิ่มร้อยละ 38.94 จากปีที่ผ่านมา โดยด่านศุลกากรที่มีมูลค่าสินค้าเข้าออกมากที่สุด ได้แก่ หนองคายซึ่งติดกับแขวงนครเวียงจันทน์ และมุกดาหารซึ่งติดกับแขวงสะหวันนะเขต
สำหรับช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านศุลกากรไทย-ลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมูลค่า 10,170.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 33.1 แต่ทั้งนี้ก็เกินดุลการค้าถึง 8,499.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.8

baa ลักษณะของผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าของลาว

bบริษัทของรัฐ (State-owned Company) เป็นหน่วยงานของรัฐใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า-ขาออก (Societe Lao Import-Export) กระทรวงการค้าของลาวเป็นผู้รับผิดชอบโดยจะเป็นการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่จำเป็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

b บริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าตามประเภทและหมวดที่ยื่นขอ และได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น โดยลาวมีบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกประมาณ 200 บริษัท

b พ่อค้าชายแดน (Border Merchant) เป็นผู้ที่ทำการค้าขายตามแนวชายแดนทั้งที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก หรือเป็นร้านค้าแผงลอยที่รับจ้างขนส่งสินค้า พ่อค้าชายแดนเหล่านี้จะมารับใบสั่งซื้อสินค้าตามร้านค้า และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวันและทำการขนสินค้าจากชายแดนไทยมาให้

baa การชำระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว

b ชำระเงินโดยการใช้ระบบการเปิด L/C (Letter of Credit) ส่วนใหญ่เป็นการชำระเงิน จากรัฐบาลไทยในการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว

b ชำระด้วยเงินสด นิยมชำระเป็นเงินบาทมากกว่าเงินกีบ เนื่องจากทางการลาวจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ

b ชำระเงินโดยใช้ระบบ T/T (Telegraphic Transfer) เป็นระบบที่ผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผู้นำเข้าลาวโดยให้เครดิต เมื่อครบกำหนดผู้นำเข้าลาวจะโอนเงินกลับมาให้ผู้ส่งออกของไทย

b ชำระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance) ผู้ส่งออกของไทยจะตรวจสอบฐานะของผู้นำเข้าลาวจนเป็นที่พอใจแล้วจึงส่งสินค้าไปให้ผู้นำเข้าลาวพร้อมส่งเอกสารการออกสินค้า (Shipping Documents) ให้ธนาคารในลาวเพื่อชำระเงิน ผู้นำเข้าของลาวจะต้องนำเงินมาชำระสินค้าที่ธนาคารก่อน จึงจะได้รับเอกสารเพื่อนำไปออกสินค้าจากคลังสินค้าได้