v v v v v v v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baa ภูมิประเทศ

bสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป ระหว่างละติจูด 14 - 23 องศาเหนือ และลองติจูด 100 -108 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 236,800 ตารางกิโลเมตร (ส่วนที่เป็นน้ำ : 6,000 ตร.กม. พื้นดิน : 230,800 ตร.กม.) หรือ 148 ล้านไร่ หรือ 91,429 ตารางไมล์ อาณาเขตทิศทางเหนือติดกับประเทศจีน มีชายแดน 505 ตารางกิโลเมตร ทิศใต้ติดประเทศกัมพูชา  มีชายแดนร่วม 535 ตารางกิโลเมตร ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม มีชายแดนร่วมกันยาว 2,069 กิโลเมตร ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า มีชายแดนร่วมกันยาว 236 กิโลเมตร และทิศตะวันตกติดกับไทย มีชายแดนร่วมกันยาว 1,835 กิโลเมตรไม่มีพื้นที่ติดทะเล (Land Lock) ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาและที่ราบสูง พื้นที่ร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นพื้นราบซึ่งอยู่ตอนกลางและทิศตะวันตกของประเทศ

b เนื่องด้วยสปป.ลาวมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูงอยู่ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ (ยอดเขาสูงที่สุดในลาวคือ ภูเบี้ย (Phu Bia) อยู่ในแขวงเชียงขวาง (Xiangkhoang) ระดับความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล ซึ่งสูงกว่าดอยอินทนนท์ 700 ฟุต) ซึ่งทางด้านตะวันออกเป็นแนวภูเขายาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ จากภูมิประเทศเช่นนี้ทำให้สปป.ลาว มีแม่น้ำที่เกิดจากแนวภูเขาด้านทิศตะวันออกเป็นจำนวนมาก แม่น้ำเหล่านี้จะไหลผ่านป่าเขาลำเนาไพร ลงมาสู่พื้นที่ราบทางทิศตะวันตกและไหลลง
แม่น้ำโขง(1) หรือ“แม่น้ำของ” ตามภาษาลาว อันเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ตลอดสายมีความยาวประมาณ 4,500 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตในประเทศจีนไหลผ่านมณฑลยูนนานของจีน ลงมาทางใต้ผ่านลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนลงสู่ทะเล ความยาวของแม่น้ำโขงส่วนที่ไหลผ่านลาวจากเหนือถึงใต้ประมาณ 1,898 กิโลเมตร รวมถึงยังมีลำน้ำสายต่างๆ ไหลลงสู่แม่น้ำโขงอีก 13 สาย ได้แก่
ลำน้ำทา ลำน้ำแบ่ง ลำน้ำอู ลำน้ำเชียง ลำน้ำคาน ลำน้ำงึม  ลำน้ำเงียบ ลำน้ำซัน ลำน้ำกระดิง ลำน้ำเซบังไฟ ลำน้ำเซบังเหียง ลำน้ำเซโดน และลำน้ำเซกอง อีกทั้งยังมีสาขาเล็กๆ อีกมากมาย เช่น ลำน้ำเทิน ลำน้ำมูน
ลำน้ำแซง ฯลฯ ซึ่งแม่น้ำเหล่านี้นอกจากจะเอื้ออำนวยแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร และใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในประเทศแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้กว่า 57 เขื่อน สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้
ไม่ต่ำกว่า 18,000 เมกกะวัตต์ จำหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นไทย จีน และเวียดนาม(2)

(1) [ระบบออนไลน์] ข้อมูลประเทศลาว ที่มา: http://www.ubru.ac.th/ccu/lao_info.html

(2) [ระบบออนไลน์] ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ สปป.ลาว ที่มา: http://www.boi.go.th/thai/clmv2009_lao/2009_lao_1_1-1.html

baa ภูมิอากาศ

b สปป.ลาวมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน โดยรวมคล้ายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของไทย แต่เนื่องด้วยสปป.ลาว มีความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภาคทำให้สภาพภูมิอากาศมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยทั่วไปมีอุณหภูมิเฉลี่ยราว 29-33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส ในบริเวณภูเขาสูง ทางภาคเหนือ ตลอดทั้งปี สปป.ลาว มี 2 ฤดู คือ

ba ฤดูร้อน (พฤศจิกายน – เมษายน) อุณหภูมิแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยที่เวียงจันทน์ 19-25 องศาเซลเซียส (มกราคม) และ 36 – 38 องศาเซลเซียส (เมษายน)(3) แต่ขณะที่เดือนมกราคมของบริเวณภูเขาสูงอุณหภูมิต่ำลงถึง 14-15 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนต่ำสุดจนกระทั่งถึงจุดเยือกแข็ง

ba ฤดูฝน (พฤษภาคม – ตุลาคม)  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตรต่อปี ระดับความชื้นร้อยละ 70-80 ซึ่งพื้นที่ตอนกลางและทางใต้ของประเทศมีฝนตกชุกมากกว่าทางเหนือ คือ ปริมาณน้ำฝนตลอดปีในบริเวณภาคใต้มากกว่า 3,000 มิลลิเมตร ขณะที่บริเวณภาคเหนือประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตร(4)

bแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทำให้สปป. ลาวร่ำรวยด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งบนดินและใต้ดิน มีพื้นที่ป่าไม้จำนวนมาก หลากหลายทางชีวภาพ มีพื้นที่เกษตรที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสูบ มันสำปะหลัง ใต้ดินมีแร่ธาตุประเภท ดีบุก ยิปซั่ม ตะกั่ว หินเกลือ เหล็ก ถ่านหิน แบไรท์ ลิกไนท์ โปแตส สังกะสี ทองคำ ทองแดง พลอย อัญมณี หินอ่อน น้ำมัน(ในภาคกลางและภาคใต้)  และถ่านหินคุณภาพเยี่ยม 

(3) ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

(4) [ระบบออนไลน์] ข้อมูลประเทศลาว ที่มา:  http://www.ubru.ac.th/ccu/lao_info.html