ba กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากนานาชาติ กัมพูชาจัดเป็นประเทศที่ยากจนและมีการพัฒนาน้อยที่สุดประเทศหนึ่ง จึงได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ จากนานาประเทศ เช่น สถานะการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored Nation Treatment: MFN) จากสหรัฐอเมริกา และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (GSP) จากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สแกนดิเนเวีย แคนาดา และออสเตรเลีย สินค้าส่งออกของกัมพูชาจึงได้รับการยกเว้นและลดหย่อนภาษีศุลกากรจากประเทศเหล่านั้น เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกแก่สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชา นอกจากนี้ กัมพูชายังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้น โดยกัมพูชามีการค้าอยู่กับกลุ่มอาเซียนมากที่สุด

ba กัมพูชามีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีค่าจ้างแรงงานต่ำ กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะป่าไม้ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ และสัตว์น้ำ เป็นต้น นอกจากนั้น อัตราค่าจ้างแรงงานยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ในต้นทุนผลิตต่ำ แต่นักลงทุนควรตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับกฎระเบียบในการให้สัมปทานหรือการให้อนุญาตส่งออก เช่น พื้นที่ขอสัมปทาน อายุของใบสัมปทาน และรัฐบาลกัมพูชาไม่อนุญาตให้ส่งออกไม้ซุงออกนอกประเทศ อนุญาตเพียงไม้แปรรูปเท่านั้น นอกจากนั้น คุณภาพของแรงงานชาวกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก

ba สิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลกัมพูชา รัฐบาลกัมพูชาให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศอย่างมาก จึงมีนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศมาตลอด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่โครงการที่ได้รับการส่งเสริม และการอนุญาตให้นักลงทุนโอนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี แต่สิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้จะต้องได้รับการอนุมัติจาก CDC และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการ

ba กัมพูชาอยู่ในช่วงพัฒนาการคมนาคมขนส่ง ระบบการคมนาคมขนส่งในกัมพูชายังไม่ได้รับการพัฒนามากนัก การขนส่งทำได้ไม่สะดวกและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีท่าเรือ   น้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถึง 2 แห่ง และได้รับเงินสนับสนุนจากนานาชาติในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งหลายโครงการ ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์จะสามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ba กฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำลังได้รับการปรับปรุงแก้ไข นักลงทุนอาจประสบปัญหาจากขั้นตอนที่ยุ่งยากและความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบต่าง ๆ จนทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบกฎระเบียบอย่างละเอียด แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชากำลังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาการลงทุนและการค้าของประเทศและส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมาก