Chat
x
toggle menu
toggle menu

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มาตรการนี้ใช้กับ

พื้นที่การลงทุน: จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและเขตส่งเสริมการแพทย์จีโนมิกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)ประเภทกิจการ:

 • กิจการกลุ่ม A1 A2 และ A3

 • กิจการในหมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

 • กิจการที่มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8 ได้แก่
 • - ประเภท 5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา

  - ประเภท 7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

  - ประเภท 7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

  - ประเภท 7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

  - ประเภท 7.19.1 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

  ยกเว้นประเภทกิจการที่มีนโยบายเฉพาะที่จะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ ตามที่สำนักงานกำหนด เช่น กิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการชัดเจน กิจการที่มีเงื่อนไขบังคับเรื่องที่ตั้งสถานประกอบการซึ่งไม่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง


  สิทธิและประโยชน์ และเงื่อนไข

  1. หากมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


  สิทธิและประโยชน์
 • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี สำหรับกิจการในหมวด 8 และกิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8

 • เงื่อนไข

 • ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามที่กำหนด ได้แก่ ความร่วมมือในโครงการ Work-integrated Learning (WiL) สหกิจศึกษา และทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต้องยื่นแผนความร่วมมือในการรับนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ โดยมีจำนวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะรับเข้าฝึก อาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรือไม่น้อยกว่า 40 คน แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

 • 2. แบ่งตามสถานที่ตั้งโครงการ ดังนี้


  2.1 กรณีตั้งโครงการในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดังนี้

 • เมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City หรือ EEC-A)
 • เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi)
 • เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand หรือ EECd)
 • ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) (EECmd)

 • สิทธิและประโยชน์

 • ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ A3
 • ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี สำหรับกิจการในหมวด 8 การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย และกิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายในหมวด 8

 • 2.2 กรณีตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง


  สิทธิและประโยชน์

 • ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปื ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 • 2.3 ให้โครงการที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกรณีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรณีแบ่งตามสถานที่ตั้งโครงการสามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมควบคู่กันได้


 • ผ่อนผันที่ตั้งโครงการลงทุนในกิจการเป้าหมายตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมกรณีตั้งโครงการในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้สามารถตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ โดยจะต้องย้ายไปตั้งอยู่ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 • กรณีโครงการใดได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วเกิน 8 ปี จะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 35 (1) เพิ่มเติมอีก
 • มาตรการนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564 จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2565 ยกเว้นสิทธิและประโยชน์ตามที่ตั้งในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ EECi, EECd, EECa และ EECmd สามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการนี้ได้โดยไม่กำหนดระยะวลาสิ้นสุดในการยื่นคำขอฯ
 • อ่านเพิ่มเติมจากประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2563 คำชี้แจงเรื่องการขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2564

  ดาวน์โหลดคู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และแผ่นพับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

  ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

  Sorry, There is no information support your selected language !

  Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

  Download PDF Reader

  Site map