bรายงาน Country Profile ประเทศกัมพูชาเป็นรายงานนำเสนอการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกัมพูชา สภาพทั่วไปของกัมพูชา สภาพทางเศรษฐกิจ, สภาพทางการเมือง, สภาพทางการค้า, การลงทุน, ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา, การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย-กัมพูชา และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ศักยภาพ และข้อเสนอแนะต่อการลงทุนในกัมพูชา เป็นต้น รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาและพม่า ที่ทางคณะทำงานโครงการฯ กัมพูชาดำเนินการศึกษาเก็บรวบรวม ข้อมูล นับแต่เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงแก่ภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาและเป็นฐานข้อมูลให้แก่นักธุรกิจไทย/นักลงทุนไทยรวมทั้งบุคคลอื่นที่สนใจของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเริ่มจะเข้าไปดำเนินธุรกิจกับกัมพูชา

bทั้งนี้ ทางคณะทำงานโครงการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชาต่อไป