v v v v v v v
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประเภทกิจการสำหรับประชาชนสัญชาติลาว : ประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขการลงทุน : กิจการที่รัฐบาลสนับสนุนเป็นพิเศษ : เอกสารและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติบุคคล : กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : สิทธิประโยชน์การลงทุน : อัตราภาษี : เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตการค้า : สิทธิประโยชน์ : สิทธิการเช่าที่ดิน : เขตการค้า : อัตราภาษี : กฎหมายแรงงงานและอัตราค่าจ้างงาน : การทำสัญญาแรงงานและการยกเลิกสัญญาแรงงาน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน สปป.ลาว  
 
 
 
 

baa ภาษีกำไรของบริษัท (Profit Tax) ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องจ่ายภาษีกำไรในอัตราร้อยละ 35 ของกำไรที่ได้รับ ส่วนนักลงทุนต่างชาติจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 20 ส่วนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับการลดหย่อนตามพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน

baaภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ชาวลาวเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าระหว่างร้อยละ 5-40 ของเงินได้

ตารางที่ 22  อัตราภาษีเงินได้ของลาว

รายได้ต่อเดือน (กีบ)

อัตราภาษี (ร้อยละ)

ต่ำกว่า 200,000

-

200,001-700,000

5

700,001-1,900,000

10

1,900,001-3,700,000

15

3,700,001-5,900,000

20

5,900,001-8,700,000

25

8,700,001-11,700,000

30

11,700,001-15,000,000

35

มากกว่า 15,000,001

40

ที่มา : Ministry of Finance

bขณะที่ชาวต่างชาติเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ คือ ร้อยละ 20 ส่วนกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก IPD อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เก็บจากชาว ต่างชาติจะลดเหลือร้อยละ 10 ของเงินได้

baaภาษีศุลกากร (Import and Export Duty) ลาวได้ประกาศอัตราภาษีขาเข้าเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539 สำหรับสินค้าขาเข้าจำนวน 3,552 รายการ แบ่งการจัดเก็บตามประเภทสินค้าได้ ดังนี้

b a สินค้าอุปโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าทั่วไป เช่น อาหาร ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงมี 6 อัตรา คือ ร้อยละ 5 , 10 , 15 , 20 , 30 และ 40

b a ยานพาหนะมี 5 อัตรา คือ ร้อยละ 50 , 60 , 80 , 100 และ 150

b a บุหรี่ เสียภาษี ร้อยละ 60

b a เหล็กและเบียร์เสียภาษี ร้อยละ 80

baaภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) ได้แก่

ba น้ำมันเชื้อเพลิง

ba น้ำมันเบนซินพิเศษ ร้อยละ 23

ba น้ำมันเบนซินธรรมดา ร้อยละ 20

ba น้ำมันดีเซล ร้อยละ 10

ba น้ำมันเครื่องบิน ร้อยละ 10

ba น้ำมันเครื่อง น้ำมันไฮโดลิก น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบรค ร้อยละ 2

baแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ba แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 90 ดีกรีขึ้นไป ร้อยละ 40

ba เบียร์ เหล้า ไวน์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ต่ำกว่า 50 ดีกรี  ร้อยละ 30

ba น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ร้อยละ 20

ba บุหรี่สำเร็จรูปเป็นเส้น เป็นซอง ซิการ์ ร้อยละ 30

ba น้ำหอม และเครื่องสำอาง ร้อยละ 10

ba ไพ่ และเครื่องประเภทคล้ายเคียง พลุ ดอกไม้ไฟ ร้อยละ 50

baa ภาษีการบริโภค (Consumer Tax) เรียกเก็บจากผู้บริโภค คล้ายกับ VAT ของไทยซึ่งมี 4 อัตรา คือ ร้อยละ 3, 5, 10 และ 15 ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ลาวได้ออกออกรัฐบัญญัติของประธานประเทศ เลขที่ 02/สปป ลงวันที่ 10/05/1997 แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีนำเข้า และเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยหมวดยานพาหนะ เบียร์ บุหรี่ เครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปดังนี้

bกลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีนำเข้าสูงกว่าร้อยละ 40 ให้เหลือร้อยละ 40 และเก็บภาษีสรรพสามิตแทนการลดภาษีนำเข้า จากสินค้าในหมวดยานพาหานะจำนวน 18 รายการ ในอัตราร้อยละ 12 , 14, 19, 30, 51, 60 และ 90

b กลุ่มสินค้าที่ลดอัตราภาษีนำเข้า สินค้าที่มีอัตราภาษีนำเข้าสูงกว่าร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 40 และเก็บภาษีสรรพสามิตเท่าเดิมในสินค้า 3 รายการ ได้แก่ ซิการ์ บุหรี่ เบียร์

b กลุ่มสินค้าที่มีอัตราภาษีนำเข้าคงเดิมและเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมจากสินค้าในหมวดครื่องใช้ไฟฟ้า และกล้องถ่ายรูป รวมจำนวน 18 รายการ ในอัตราร้อยละ 5 จากเดิมที่ไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

baa การชำระภาษีเงินได ผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิดขึ้นในลาวมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษี ดังต่อไปนี้

bการลงทุนจากต่างประเทศ ด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และสำรวจแหล่งพลังงาน เสียภาษีเงินได้ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ และรัฐบาลลาว

bภาษีขาเข้า สำหรับการนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต สินค้าอะไหล่เครื่องยนต์ และวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า เสียภาษีขาเข้าร้อยละ 1 ของมูลค่านำเข้า

b การนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเป็นสินค้าสำหรับการส่งออก ได้รับการยกเว้นภาษีขาเข้า

b สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเพื่อส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีขาออก

b การนำเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้า จะได้รับการลดภาษีขาเข้าเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล

bการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม (Special Tariff)

ba สินค้าฟุ่มเฟือย

ba สินค้าแอลกอฮอล์ บุหรี่ จักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบมากกว่า 50 cc รถยนต์ขนส่งน้ำหนักมากกว่า 50 ตัน รถยนต์ทั่วไป เสียภาษีร้อยละ 40

ba รถจักรยานยนต์ขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 50 cc รถยนต์ขนส่งน้ำหนักไม่เกิน 5 ตัน เสียภาษีร้อยละ 30

ba อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้อยละ 10-20

ba เครื่องจักรอาหารแปรรูป ร้อยละ 10

baa ค่าธรรมเนียมอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการนำเข้าสินค้าเก็บประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่านำเข้าที่แจ้งต่อกรมศุลกากร ขณะที่โครงการลงทุนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น การลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ต้องจ่ายค่าภาคหลวงเป็นร้อยละของรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรเป็นร้อยละของกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

b รัฐบาลลาวเตรียมปรับเพิ่มอัตราภาษีที่ดินบางประเภทเป็น 3 เท่า ในปีงบประมาณ 2550-2551 โดยพื้นที่เป้าหมายหลัก ได้แก่ เขตตัวเมืองนครเวียงจันทน์ และแขวงอื่นๆที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง นอกจากนี้ ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จะถูกเพิ่มภาษีสูงสุดถึง 6 เท่า เพื่อเร่งกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์

bอีกทั้ง คณะรัฐมนตรีของลาวได้อนุมัติร่างกฎหมาย “ร่างรัฐบัญญัติว่าด้วยอัตราค่าเช่าหรือสัมปทานที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติ” เป็นครั้งแรก ซึ่งจะมีการจำกัดขนาดของที่ดินเช่า รวมทั้งประเภทของที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ ทำให้ทางการลาวชะลอการอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวพันกับการใช้ที่ดินจำนวนมากและมีระยะเวลาสัมปทานยาวนาน เพื่อรอให้กฎหมายมีผลบังคับใช้

bสำหรับการมอบอำนาจให้ฝ่ายการค้าของแขวงเป็นผู้ส่งออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D และ AISP) กระทรวงการค้าของลาวได้ออกประกาศที่ 0408/กค.ตปท. ลงวันที่ 30 เมษายน 2547 มอบอำนาจให้ฝ่ายการค้าของแขวงต่างๆ จำนวน 14 แขวง ได้แก่ แขวงหัวพัน เชียงขวาง หลวงพระบาง บ่อแก้ว ไชยะบุรี อุดมไชย หลวงน้ำทา เวียงจันทร์ บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต จำปาสัก สาละวัน และเซกอง เป็นผู้คุ้มครองและออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D และ AISP) สำหรับสินค้าที่ผลิตได้อยู่ในประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจส่งออกสินค้า