v v v v v v v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b สถาบันการเงินในลาวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bank of The Lao P.D.R. ซึ่งเป็นธนาคารกลาง ทำหน้าที่กำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน พิมพ์ธนบัตรและรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบ ตลอดจนควบคุม ดูแล และกำกับการดำเนินงานของสถาบันการเงินต่างๆ

baa ธนาคารพาณิชย์ในลาว แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ba ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (State-owned Commercial Banks) จำนวน 4 ธนาคาร ได้แก่

baaธนาคารการค้าต่างประเทศ (Banque pour le Commerce Exterieur Lao : BCEL)  ก่อตั้งเมื่อปี 2532 มีสาขาทั้งสิ้น 7 แห่งให้บริการด้านต่างๆ อาทิ  การรับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจต่างๆ การค้ำประกัน ตลอดจนให้บริการชำระเงินระหว่างประเทศ

baaธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (Agriculture Promotion Bank) ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มีสาขาทั้งสิ้น 17 แห่ง ทำหน้าที่รับฝากเงิน ระดมทุน และปล่อยกู้เฉพาะแก่ภาคเกษตรกรรม ภายหลังจากการประกาศใช้กฎหมายธนาคารพาณิชย์ฉบับปี 2550 ธนาคารกลางของลาวได้ปรับโครงสร้างโดยแยกออกเป็น 2 ธนาคารคือ ส่วนของธนาคารพาณิชย์ใช้ชื่อเดิมคือ ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม ทำหน้าที่ระดมทุน และรับฝากเงินเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และอีกส่วนคือธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank)

baaธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank) เป็นธนาคารที่เกิดจากการรวมกิจการของธนาคารล้านช้าง (Lane Xang Bank) กับธนาคารลาวใหม่ (Lao May Bank) เน้นบริการรับฝากเงินจากลูกค้ารายย่อย ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และการค้าหลักทรัพย์ของรัฐบาล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเวียงจันทน์ และมีสาขาเกือบทุกแขวงทั้งในภาคเหนือ กลาง และใต้ของประเทศ

baaธนาคารนโยบาย (Nayoby Bank) ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้แก่ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ชาวลาวในพื้นที่ชนบท 47 อำเภอทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศให้ได้ภายในปี 2553 และจะทำให้ลาวพ้นสถานะจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในโลกในปี 2563

ba ธนาคารร่วมทุน (Joint Venture Banks) มี 3 ธนาคาร คือ

baaธนาคารเวียงจันทน์พาณิชย์ (Vientiane Commercial Bank)   เป็นการร่วมทุนระหว่างนักธุรกิจลาวกับนักธุรกิจออสเตรเลีย ไต้หวัน และไทย

baaธนาคารร่วมพัฒนา (Joint Venture Bank) เป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคารกลางของลาวกับบริษัทพรหมสุวรรณไซโลและอบพืชของไทย ในสัดส่วนร้อยละ 30 : 70

baaธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียด (Lao Viet Bank) เป็นธนาคารร่วมทุนระหว่างธนาคารการค้าต่างประเทศ (BCEL) ของลาว กับธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาของเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam)

ba สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Foreign Bank Branches) มี 6 ธนาคาร แบ่งเป็น

bสาขาธนาคารพาณิชย์ของไทย จำนวน 5 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

b สาขาของธนาคารพาณิชย์ของมาเลเซีย จำนวน 1 ธนาคาร คือ Public Bank Berhard PLC. (Vientiane Branch)

ba ธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น (Private Bank)

bลาวมีธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ดำเนินการโดยเอกชนลาว 100% คือ ธนาคารพงสะหวัน(Phongsavanh Bank) เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2551 มีแผนจะขยายสาขาทุกจังหวัดทั้งประเทศภายใน 5 ปี นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะเข้ามาตั้งธนาคารสาขาในไทย เพื่อช่วยให้การค้าขายระหว่างกันให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ธนาคารดังกล่าวเน้นปล่อยสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สินเชื่อครัวเรือน และสินเชื่อบุคคล 

ba สำนักงานตัวแทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (Representative Office) มี 1 ธนาคาร คือ Standard Chartered Bank ของอังกฤษ

bอนึ่ง การเข้าถึงบริการของธนาคารลาวยังทำได้ค่อนข้างจำกัด โดยมีประชากรเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่มีบัญชีธนาคารเป็นของตนเอง ประชากรส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บออมโดยการถือเงินสด ซื้อยานพาหนะ หรือทรัพย์สินมีค่า นอกจากนี้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังค่อนข้างยาก เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือเอกสารทางการเงินที่ธนาคารเชื่อถือมาประกอบการขอสินเชื่อได้ ปัจจุบันลาวยังไม่มีตลาดหลักทรัพย์ แต่มีโครงการที่จะก่อตั้งในปี 2553 โดยได้รับความช่วยเหลือจากตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ (Korea Exchange Inc) ในการศึกษาความเป็นไปได้