v v v v v v v
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

baa ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศ

b การค้าระหว่างประเทศของสปป.ลาว มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 โดยในปี 2550 มีมูลค่าการค้าถึง 3,316.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.37 แต่ทั้งนี้สปป.ลาว ยังขาดดุลการค้าต่อเนื่อง โดยในปี 2550 ขาดดุลการค้า 9 11.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 104.2 สำหรับการส่งออก สปป.ลาว มีการส่งออกในปี 2550 เป็นมูลค่า 1,202.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านร้อยละ 0.9 โดยสินค้าหลักที่ส่งออกได้แก่ ทองแดง โดยมีมูลค่า 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9 รองลงมาได้แก่ ไม้สัก มีมูลค่า 179 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.49 ทั้งนี้จะเห็นว่าสินค้าหลักที่สำคัญของลาว 6 ประเภทมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 997.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 82.91 ของมูลค่าการส่งออกรวมทั้งหมดในปี 2550

b สำหรับการนำเข้า สปป.ลาว ได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยในปี 2550 มีมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 2,113.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 24.3 โดยสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ทองรูปพรรณ มีมูลค่าการนำเข้า 1,053.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 53.89 รองลงมา ได้แก่ ปิโตรเลียม มีมูลค่าการนำเข้า 311 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 51.34 โดยมูลค่าการนำเข้าของสินค้าหลัก 6 ประเภทมีมูลค่าสูงถึง 1,481.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งหมดในปี 2550

ตารางที่ 4  มูลค่าการค้าสินค้าที่สำคัญระหว่างสปป.ลาว ระหว่างปี 2545 – 2550

(หน่วย:ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

2545

2546

2547

2548

2549

2550*

มูลค่าการค้ารวม

1085.00

1204.10

1591.80

1954.20

2732.40

3316.40

D% มูลค่าการค้ารวม

 

10.98

32.20

22.77

39.82

21.37

การส่งออก

362.8

418.0

536.0

684.0

1,143.1

1,202.6

ทองคำ

0.0

60.1

57.8

90.7

117.9

93.2

ทองแดง

0.0

0.0

0.0

112.1

409.3

446.0

ไฟฟ้า

101.1

114.5

117.5

125.0

122.6

114.1

ไม้สัก

114.3

128.2

144.9

156.2

195.6

179.0

เสื้อผ้าสำเร็จรูป

113.9

129.2

144.9

156.2

195.6

179.0

กาแฟ

113.9

129.9

154.7

138.0

127.5

126.3

อื่น ๆ

22.7

34.2

46.2

53.3

149.9

205.5

D % มูลค่าการส่งออก

-12.6

-9.1

19.3

14.0

18.7

-0.9

การนำเข้า

722.2

786.1

1,055.8

1,270.2

1,589.3

2,113.8

ปิโตรเลียม

83.6

89.6

116.9

159.5

205.5

311.0

ทองรูปพรรณ

197.1

258.3

452.8

488.8

684.4

1,053.2

ไฟฟ้า

7.2

8.4

20.1

26.2

28.0

37.4

วัตถุสิ่งทอ

79.9

86.6

115.5

69.9

98.7

80.3

อื่น ๆ

354.4

343.1

350.5

525.7

572.7

631.9

D % มูลค่าการนำเข้า

-2.6

2.5

33.1

12.9

16.4

24.3

+ / - ดุลการค้า

-359.4

-368.1

-519.8

-586.2

-446.2

-911.2

ที่มา : IMF Statistical Appendix of  Lao PDR
หมายเหตุ    *  ตัวเลขการคาดการณ์ของ IMF, D %  ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง

bสำหรับประเทศส่งออกหลักของสปป.ลาวได้แก่ ประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 51.3  ในปี 2550 รองลงมาได้แก่เวียดนาม ร้อยละ 15.5 สำหรับประเทศที่สปป.ลาวนำเข้าสินค้า มากที่สุดได้แก่ประเทศไทย โดยมีสัดส่วนการนำเข้าถึงร้อยละ 70.6 รองลงมาได้แก่ ประเทศจีน ร้อยละ 8.6

แผนภาพที่ 3  สัดส่วนของประเทศปลายทางที่สปป.ลาว ส่งออก

ที่มา : The Economist Intelligence Unit , Country Profile 2008 Laos

แผนภาพที่ 4 ประเทศต้นทางที่ สปป.ลาว นำเข้า

ที่มา : The Economist Intelligence Unit , Country Profile 2008 Laos