การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน


ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์ STC จะได้รับการอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน แม้จะทำงานในบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตาม โดยจะสามารถใช้สิทธิการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 24 และ 26 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์ STC จะทำงานเชื่อมต่อกับระบบ e-expert ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางานกำลังพัฒนาระบบ single window ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้กับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองที่ทำงานในโครงการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ STC
 • โทร: 66(0)2 209 1100
 • อีเมล์: stc@boi.go.th
ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ก่อน 1 ตุลาคม 2561)
 1. บริษัทยื่นคำร้องที่ STC เพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 2. STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้บริษัท (1 วันทำการ)
 3. บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
 4. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอวีซ่า Non-B ณ สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
 5. สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออกวีซ่า Non-B ให้ผู้เชี่ยวชาญ
 6. บริษัทยื่นแบบฟอร์ม กกท. 02 และ กกท. 03 ขอนำเข้าผู้เชี่ยวชาญเพื่อกระทำการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
 7. STC อนุมัติและแจ้งบริษัท/กรมการจัดหางาน/สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (2 วันทำการ)
 8. และ 9. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอใบอนุญาตทำงานและแสดงตัวขอขยายเวลาวีซ่าที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)
การขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง
สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561)
 1. บริษัทยื่นคำร้องเพื่อขอความร่วมมือประทับตราวีซ่า
 2. STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้บริษัท (1 วันทำการ)
 3. บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตราวีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
 4. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอวีซ่า Non-B ณ สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
 5. สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออกวีซ่า Non-B ให้ผู้เชี่ยวชาญ
 6. บริษัทยื่นคำร้องขอนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกระทำการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
 7. STC อนุมัติและแจ้งบริษัท พร้อมทั้งส่งต่อคำร้องไปกรมการจัดหางาน/สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออนุมัติ (2 วันทำการ)
 8. และ 9. ผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวเพื่อรับใบอนุญาตทำงานและขยายเวลาวีซ่าที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)