ติดต่อเรา

 
  • STRATEGIC TALENT CENTER
  • อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18
  • 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
  • กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์: 0 2209 1100
  • โทรสาร: 0 2209 1199
  • อีเมล์: stc@boi.go.th