รับรองผู้เชี่ยวชาญ


เพื่อเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ศูนย์ STC จึงให้บริการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (Expertise Recognition) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน โดยผู้ประกอบการที่ต้องการนำผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยสามารถลงทะเบียนขอรับการรับรอง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ กดที่นี่

ขั้นตอนการขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
  1. ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติผ่านเว็บไซต์ STC (www.boi.go.th/stc)
  2. STC ส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติไปยังหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อพิจารณารับรอง (2 วันทำการ)
  3. หน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแจ้งผลการพิจารณาไปยัง STC (ภายใน 20 วันทำการ)
  4. STC บันทึกข้อมูลเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองลงในฐานข้อมูล
  5. STC แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ประกอบการ