ความเป็นมา


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งเน้นการกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม S-Curve 10 ประเภทซึ่งเป็นกิจการเป้าหมายจำเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ

ภาครัฐจึงควรกำหนดมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้นด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศูนย์แห่งนี้ให้บริการแนะนำและรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง

หน่วยงานที่เข้าร่วม


 1. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
 2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 3. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 4. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 6. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 7. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
 8. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 9. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย


 1. ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศที่ต้องการค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอรับบริการการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

โบรชัวร์

Presentations