ภาษา :
ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงได้นำเสนอขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและวิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ฉบับที่ 1/2553 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
  วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน