ภาษา :
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย สำนักงานจึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อเยียวยาบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดังต่อไปนี้


1. จุดติดต่อประสานงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


สำนักงานได้กำหนดให้มีจุดติดต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือบริษัทที่ได้รับส่งเสริมซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย ดังนี้

หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และหมวดอุตสาหกรรมเบา

นางสาววริสรา พึ่งทองหล่อ โทร. 0 2553 8274 email: warisara@boi.go.th

หมวดเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน และหมวดอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

นางสาวอนิณ เมฆสุกใส โทร. 0 2553 8366 email: anin@boi.go.th

หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา โทร. 0 2553 8179 email: nuntanart@boi.go.th

หมวดอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก และกิจการบริการและสาธารณูปโภค

นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ โทร. 0 2553 8294 email: wuttichai@boi.go.th

การออกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล โทร. 0 2209 1166, 08 1303 1337 email: krongkanoke@boi.go.th


2. มาตรการช่วยเหลือ (เอกสารบรรยายคลิกที่นี่)

 

1.    เครื่องจักรและวัตถุดิบสามารถย้ายออกจากโรงงานไปยังสถานที่อื่นหรือส่งออกในกรณีฉุกเฉินได้ โดยการขออนุญาตจากสำนักงานฯ สามารถกระทำได้ในภายหลัง (ประกาศ สกท. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

2.     บริษัทที่ได้รับส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากเหตุอุทกภัย รวมทั้งสามารถเพิ่มกำลังผลิตได้ในคราวเดียวกัน โดยจะต้องยื่นแบบคำขอรับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

3.     วัตถุดิบที่นำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย ให้ถือเป็นส่วนสูญเสียที่ไม่มีภาระภาษี

4.     วัตถุดิบที่นำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36 ที่ยังใช้งานได้ สามารถโอนไปยังโครงการที่ได้รับส่งเสริมที่ยังเหลืออยู่ได้ หากโครงการดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิตามมาตรา 36

5.      บริษัทที่ได้รับส่งเสริมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถว่าจ้างผู้อื่นผลิตได้เป็นการชั่วคราว เพื่อมิให้กิจการต้องหยุดชะงักลง

6.      มาตรการฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  คลิกที่นี่)

7.      มาตรการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

7.1.  อนุญาตให้นำช่างต่างด้าวเข้ามาเป็นการเร่งด่วนเพื่อทำงานในประเทศไทยไม่เกิน 30 วันได้โดยไม่ต้องมี non-immigrant B visa   หมายเหตุ แบบคำขอและเอกสารแนบสามารถส่งทาง e-mail ได้

-      คำขออนุญาตให้ช่างผีมือหรือผู้ชำนาญการมาทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 (แบบ ชค.30 F FR NI 20) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

-       แบบแจ้งการเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 9 ( ตท.10) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)

7.2.   มาตรการอำนวยความสะดวกในการได้มาซึ่ง non-immigrant B visa ในกรณีช่างต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยมากกว่า 30 วัน และเร่งรัดกระบวนการในการอนุมัติการเข้ามาและพำนักระยะสั้นของช่างต่างด้าว (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)

7.3.   หลักเกณฑ์เงื่อนไขและเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราให้กับช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่มีวีซ่า เพื่อทำงานในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่)